دوره‌ها و برنامه‌ها

کلاس حفظ قرآن ، سطح۱ ترم۳ 🌳

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن, سطح۲ترم۲ 🌳

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۴:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۲ ترم۴ 🌳

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۵:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۳ترم۱ 🌳

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۷ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن، سطح۳ترم۴🌳

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۰:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۵ترم۱🌸

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱۶:۱۵

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ،سطح ۱ ترم ۱🌸

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۱:۰۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۱ ترم۲🌸

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۲ ترم ۱🌸

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۴:۰۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۲ ترم۳🌸

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۵:۰۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۰ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دختران