کلاس تربیت دینی

این جلسه؛ نفاق


۰۴ دی ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۱:۴۴
۲۱۰۴

منافق واژه‌ای است قرآنی که از ماده نفق و نفاق گرفته شده و در لغت به معنای خارج شدن و تمام شدن است 

 

 

 

💥معنای ﻟﻐﻮی ﻣﻨﺎﻓﻖ
"ﻣﻨﺎﻓﻖ" واژ ه ﺎی اﺳﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎده ﻧﻔﻖ  وﻧﻔﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ودر ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪن  وﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﺳﺖ. 


💥ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻖ
در اﺻﻄﻼح ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎطﻦ ﮐﺎﻓﺮ  ودر ظﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
 ﯾﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄﻓﻮاھﮫﻢ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﯽ ﻗﻠﻮﺑﮫﻢ  ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ آﻧﭽﻪ ا رﮐﻪ در دﻟﮫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ 


💥وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ
وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ از "ﻧﻔﻖ" ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻧﻘﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از راھﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ وارد  واز راه دﯾﮕﺮی ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد.


💥اھﻤﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﺎق
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﯿﭙﺮدازد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮح ﺣﺎل آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﻧﺎزل ﺷﺪه  واﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه
اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ. 


💥ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻔﺎق 
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻔﺎق  وﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در اﺳﻼم از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻓﺮﻣﻮد  وﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﻗﻮی  وﭘﯿﺮوزی آن آﺷﮑﺎر ﺷﺪ،  وﮔﺮﻧﻪ در ﻣﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ  واﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ  واز ﮐﺴﯽ ﭘﺮوا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  وﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد، ﻟﺬا دﺷﻤﻨﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده، ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﮫﺮه داده، ظﺎھﺮا ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.


💥اوﺻﺎف ﻋﻤﻮﻣﯽ  وﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن 
← در ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن
از ﻣﺠﻤﻮع آﯾﺎت ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن، ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮان، آن ا ردر ده ﻧﺸﺎﻧﻪ  وﭘﯿﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد: 
١- دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺻﺮﯾﺢ  وآﺷﮑﺎر: 
»  وا? ﯾﺸﮫﺪ إن اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻟﮑﺎذﺑﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن دروﻏﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ.« 
٢- اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎی دروﻏﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم: 
» اﺗﺨﺬوا أﯾﻤﺎﻧﮫﻢ ﺟﻨﺔ آﻧﮫﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ا رﺳﭙﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ«. 
٣- ﻋﺪم درک واﻗﻌﯿﺎت، ﺑﺮ اﺛﺮ رھﺎ ﮐﺮدن آﺋﯿﻦ ﺣﻖ: 
»  ﻻﯾﻔﻘﮫﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ا ردرک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«. 
۴- داﺷﺘﻦ ظﺎھﺮی آراﺳﺘﻪ  وزﺑﺎﻧﯽ ﭼﺮب: 
»  وإذا رأﯾﺘﮫﻢ ﺗﻌﺠﺒﮏ أﺟﺴﺎﻣﮫﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ا رﻣﯽﺑﯿﻨﯽ، ﺟﺴﻢ  وﻗﯿﺎﻓﻪ آﻧﺎن ﺗﻮ ا ردر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد! «. 
۵- ﺑﯿﮫﻮدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  وﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ، ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ: 
» ﮐﺄﻧﮫﻢ ﺧﺸﺐ ﻣﺴﻨﺪة ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻮﺑﮫﺎی ﺧﺸﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ«. 
۶- ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ  وﺗﺮس  ووﺣﺸﺖ از ھﺮ ﺣﺎدﺛﻪ  وھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮدن: 
» ﯾﺤﺴﺒﻮن ﮐﻞ ﺻﯿﺤﺔ ﻋﻠﯿﮫﻢ ھﺮ ﻓﺮﯾﺎدی از ھﺮ ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ«. 
٧- ﺣﻖ ا رﺑﻪ ﺑﺎد ﺳﺨﺮﯾﻪ  واﺳﺘﮫﺰاء ﮔﺮﻓﺘﻦ: 
» ﻟﻮوا رؤﺳﮫﻢ ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد را )از روی اﺳﺘﮫﺰا  وﮐﺒﺮ  وﻏﺮور( ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ! «. 
٨- ﻓﺴﻖ  وﮔﻨﺎه: 
» إن الله ﻻﯾﮫﺪی اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﻓﺎﺳﻖ ا رھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ! «. 
٩- ﺧﻮد ا رﻣﺎﻟﮏ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﻦ،  ودﯾﮕﺮان ا رﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ: 
»ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻟﻮن  ﻻﺗﻨﻔﻘﻮا ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اللهﺣﺘﯽ ﯾﻨﻔﻀﻮا آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ: ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﻔﺎق ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ «. 
١٠- ﺧﻮد ا رﻋﺰﯾﺰ  ودﯾﮕﺮان ا رذﻟﯿﻞ، ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن: 
» ﻟﯿﺨﺮﺟﻦ اﻷﻋﺰ ﻣﻨﮫﺎ اﻷذل  ﻋﺰﯾﺰان ذﻟﯿﻼن ا رﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ،  واز آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن  ورواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ  وﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد، ﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﮫﺎی روزﻣﺮه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اوﺻﺎف  ووﯾﮋﮔﯿﮫﺎی دﯾﮕﺮی از آﻧﮫﺎ ﭘﯽﺑﺮد، وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در آﯾﺎت اﯾﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮫﻢ  وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اﯾﻦ
اوﺻﺎف اﺳﺖ. 


← در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ
در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن  وﻣﺮدان ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
١- دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮات: 
» ﯾﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻨﮑﺮ «. 
٢- ﺑﺎز داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻧﯿﮑﯿﮫﺎ: 
»  وﯾﻨﮫﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮوف «. 
٣- ﺧﻮدداری از اﻧﻔﺎق: 
»  وﯾﻘﺒﻀﻮن أﯾﺪﯾﮫﻢ «. 
ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎ "دﺳﺘﮫﺎﯾﺸﺎن ا رﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ" ﻧﻪ در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ. 
۴- ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺪا: 
» ﻧﺴﻮا ﻓﻨﺴﯿﮫﻢ «. 
ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل  وﮔﻔﺘﺎر  ورﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ "آﻧﮫﺎ ﺧﺪا ا رﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ"  وﻧﯿﺰ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ھﻢ آﻧﮫﺎ ا راز ﺑﺮﮐﺎت  وﺗﻮﻓﯿﻘﺎت و
ﻣﻮاھﺐ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  وآﺛﺎر اﯾﻦ دو ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ. 
۵- ﻓﺴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن: 
» إن اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ھﻢ اﻟﻔﺎﺳﻘﻮن 
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﯿﺮون از داﺋﺮه اطﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاﯾﻨﺪ  وﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﻓﺴﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯿﺸﻮد.💥اﻗﺴﺎم ﻧﻔﺎق 
← ﻧﻔﺎق در ﻋﻘﯿﺪه
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎطﻦ ﮐﺎﻓﺮ  وﻣﺸﺮک  وﻣﻨﺤﺮف ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ظﺎھﺮ اظﮫﺎر اﺳﻼم  واﯾﻤﺎن ﮐﻨﺪ  وﯾﺎ ﺟﺰو ﻓﺮق ﺑﺎطﻠﻪ  واھﻞ ﺑﺪﻋﺖ  وﺿﻼﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اظﮫﺎر ﺗﺸﯿﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ،  واﯾﻦ ﻧﻮع از ﻧﻔﺎق اﻋﻈﻢ  واﺷﺪ  واﻗﺒﺢ اﻗﺴﺎم ﮐﻔﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺑﺎطﻨﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺮ  وﺣﯿﻠﻪ  وﺧﺪﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  وآﻧﭽﻪ از
ﻣﺼﺎﺋﺐ  وﺑﺪﺑﺨﺘﯿﮫﺎ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 واز اﯾﻨﺠﮫﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬاب  ودرﮐﺎت دوزخ ا رﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ  وﻓﺮﻣﻮده: » إن اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﺪرک اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎرﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﮐﺎت دوزخ ﻗﺮار دارﻧﺪ  وھﺮﮔﺰ ﯾﺎوری ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ!
← ﻧﻔﺎق در اﺧﻼق
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎطﻨﺎ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﺎﺧﻼق ﺣﻤﯿﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ظﺎھﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ دھﺪ ﮐﻪ دارای اﺧﻼق ﺣﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎطﻦ زھﺪ  وﺧﻮف از ﺧﺪا  وﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و
ﺳﺨﺎوت  وﺗﻮﮐﻞ  وﺧﺸﻮع  واﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ا رﻧﺪارد وﻟﯽ در ظﺎھﺮ ﺧﻮد ا رزاھﺪ  وﺧﺎﺋﻒ  وﻣﺤﺐ ﺧﺪا  وﺳﺨﯽ  وﻣﺘﻮﮐﻞ  وﺧﺎﺷﻊ  وﻧﻈﺎﺋﺮ اﯾﻨﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ
در ﺑﺎطﻦ دارای اﺧﻼق رذﯾﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ظﺎھﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﺪھﺪ، اﯾﻦ ﻧﻔﺎق ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ طﺮﯾﻘﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺧﻼق رذﯾﻠﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ  واﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺎشدبسیار ممدوح و پسندیده وبلکه  لازم است

نفاق در اﻋﻤﺎل

 
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻮت او ﺑﺎ ﻣﻸ او  وﭘﻨﮫﺎن او ﺑﺎ آﺷﮑﺎرای او  وﻏﯿﺒﺖ او ﺑﺎ ﺣﻀﻮر او ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ  ودر ظﺎھﺮ ﺧﻮد ا راﻋﺒﺪ  واﺗﻘﯽ ﻧﺎس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
 واﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ از اﺧﻔﺎء ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺷﺎﻋﻪ  واظﮫﺎر ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه اﺳﺖ  ودﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺎق ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻗﺴﺎم اﺳﺖ اﺧﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل
ﺧﺪا )ص(  واﺋﻤﻪ اطﮫﺎر )ع( در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻔﺎق  وﻣﻨﺎﻓﻖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.


ﻧﻔﺎق ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻔﺎق ﻣﻌﻨﯽ وﺳﯿﻌﯽ دارد ﮐﻪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ظﺎھﺮ  وﺑﺎطﻦ ا ردر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﺮ ﻓﺮد دورو ا ردر ھﺮ ﻣﻘﻮﻟﮫﺎی ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﻧﺎﻣﯿﺪ. 
ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﻣﻞ، ﻣﯿﺘﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻔﺎق در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم ﺻﺮف ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﮔﺮ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﺑﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﭼﮫﺮه ﺑﺎرز ﻧﻔﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﺎﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت اﻋﺘﻘﺎد ظﺎھﺮی ﺑﻪ اﻧﻘﻼب  ووﻓﺎداری ﺑﻪ آن،
ﺿﺮﺑﻪ ھﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮه اﻧﻘﻼب وارد ﮐﺮدھﺎﻧﺪ. 

💥ارﮐﺎن ﻧﻔﺎق : 
ﻋﻼﻣﻪ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ۵۴ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا  ورﺳﻮل او، ﮐﺴﺎﻟﺖ  وﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن،  وﮐﺮاھﺖ در اﻧﻔﺎق ا راز ارﮐﺎن ﻧﻔﺎق آﻧﺎن ﺷﻤﺮده
اﺳﺖ.  وﻣﺎ ﻣﻨﻌﮫﻢ أن ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫﻢ ﻧﻔﻘﺎﺗﮫﻢ إﻻ أﻧﮫﻢ ﮐﻔﺮوا ﺑﺎ?  وﺑﺮﺳﻮﻟﻪ  و ﻻﯾﺄﺗﻮن اﻟﺼﻼة إﻻ  وھﻢ ﮐﺴﺎﻟﯽ  و ﻻﯾﻨﻔﻘﻮن إﻻ  وھﻢ ﮐﺎرھﻮن «»ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ
ﻗﺒﻮل اﻧﻔﺎﻗﮫﺎی آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺪ، ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا  وﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ،  وﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻟﺖ،  واﻧﻔﺎق ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺮاھﺖ!


💥ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺎق
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ از زﺑﺎن ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ: 
در آﯾﻪ ١۴ ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﺎﻟﺒﯽ ا رﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ  وﻣﻨﺎﻓﻘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ا رﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ، در اﯾﻦ ﮔﻔﺖ  وﺷﻨﻮد، ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاف
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ا رﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ: 
١. ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ا رﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﻤﻮدن طﺮﯾﻖ ﮐﻔﺮ ﻓﺮﯾﺐ دادﯾﺪ  وھﻼک ﮐﺮدﯾﺪ: 
»  وﻟﮑﻨﮑﻢ ﻓﺘﻨﺘﻢ أﻧﻔﺴﮑﻢ «؛ »وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ا رﺑﻪ ھﻼﮐﺖ اﻓﮑﻨﺪﯾﺪ«. 
٢. ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص(  وﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ  وﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﺎس اﺳﻼم ﺑﻮدﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺪﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  وﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﯾﺪ  وﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی
اﺳﻼم ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ: 
»  وﺗﺮﺑﺼﺘﻢ «؛ »اﻧﺘﻈﺎر )ﻣﺮگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را( ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ«. 
٣. ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎد  ورﺳﺘﺎﺧﯿﺰ  وﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص(  وﻗﺮآن ﺷﮏ  وﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻨﺘﺮ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ: 
»  وارﺗﺒﺘﻢ «؛ »و )در ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ( ﺷﮏ  وﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﯿﺪ«. 
۴. ھﻤﻮاره ﮔﺮﻓﺘﺎر آرزوھﺎی دور  ودراز ﺑﻮدﯾﺪ آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮﮔﺘﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ: 
»  وﻏﺮﺗﮑﻢ اﻷﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺟﺎء أﻣﺮ ا  وآرزوھﺎی دور  ودراز ﺷﻤﺎ ا رﻓﺮﯾﺐ داد ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻓﺮا رﺳﯿﺪ
۵. از ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر )ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎھﺶ ا ردر وﺟﻮدﺗﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد( ﺷﻤﺎ ا ردر ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺐ داد  وﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن
ھﻤﻮاره ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده  وﻣﻨﺤﺮف ﻣﯿﺸﺪﯾﺪ: 
»  وﻏﺮﮐﻢ ﺑﺎاﻟﻐﺮور ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺷﻤﺎ ا ردر ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن( ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺐ داد 

💥ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻼح ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ 
در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﯿﺮ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮫﺎی ا رذﯾﻞ آﯾﻪ ۶٣ ﺳﻮره ﻧﺴﺎءﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
اﻟﻒ( روﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﮫﺎ، ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن ﻋﺬر ﺧﻮاھﯿﺸﺎن  واﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ از راه ﮔﺸﺎده روﯾﯽ  واﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮدن)روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻧﻔﺎق
آﻧﮫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی 
ب( ﭘﻨﺪ  واﻧﺪرز، ﺑﯿﻢ دادن  وﻧﺼﯿﺤﺖ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮫﺎﯾﮑﻪ آﻧﮫﺎ ا رﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ وادارد  ودﻟﮫﺎﯾﺸﺎن ا رﻧﺮم ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده از روی
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ. 
ج( ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺷﺪﯾﺪ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻧﻔﺎﻗﺸﺎن اﺻﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه ﻣﺮگ داده ﺷﻮد  وﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﮫﻤﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﻔﺎرﻧﺪ. 


💥ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﺟﮫﻨﻢ: 
» إن اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﺪرک اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر  وﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﮫﻢ ﻧﺼﯿﺮا »ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﮐﺎت دوزخ ﻗﺮار دارﻧﺪ  وھﺮﮔﺰ ﯾﺎوری ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ! )ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ، از طﺮح دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا، ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻔﺎق اﺳﺖ، ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ!«. 
از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻧﻔﺎق ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﮐﻔﺮ،  وﻣﻨﺎﻓﻘﺎن دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم از ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ  وﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮫﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ  وﭘﺴﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دوزخ اﺳﺖ،  وﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

🍀ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در رواﯾﺎت: 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻧﻔﺎق، ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﮫﺎ  وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻔﺎق  وﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ) در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ وﺟﻮد
دارد
اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎاﮐﺘﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ: 
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ از ﻋﻼﻣﺎت ﻧﻔﺎق ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؛

ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ،

ﺧﺸﮑﯽ ﭼﺸﻢ،

اﺻﺮار ﺑﺮ ﮔﻨﺎه،

ﺣﺮص دﻧﯿﺎ.

برچسب‌های این مطلب:

مناسبت‌ها اخبار و رویدادها
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.