رویدادهای مدرسه

پایش مستمر: (کارنما)


خلاصه :

ارائه گزارش مستمر از نمرات دانش آموزان به صورت هفتگی و ماهانه با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و برنامه ریزی جهت تقویت آنها 

مثلث موفقیت : گام سوم : پایش مستمر
📩  ڪارنما : 
ارائه گزارش مستمر از نمرات دانش آموزان بصورت هفتگی و ماهانه به شرح ذیل و با هدف شناسایی به موقع نقاط قوت و ضعف عزیزانمان و برنامه ریزی جهت تقویت یا بهبود آن ها صورت می گیرد:

🧾 هفتگی:نمرات منوهای هر هفته ، جمعه ها در سایت مدرسه در آدرس ....
 قابل مشاهده می باشد.

📊 ماهانه : هر ماه کارنما شامل عملکرد یک ماهه دانش آموز به والدین ارائه می گردد. زمان و شیوه ی ارائه بطور خلاصه به شرح ذیل است:
📈گزارش مهر ماه: در هفته اول آبان ماه خدمت والدین ارسال می شود.
📈گزارش آبان ماه: در آذر ماه در انرژی زا از نوع بدون ضرر ارائه می شود.
📊گزارش نیم سال اول : بهمن ماه  در جلسه ی والدین تقدیم می شود.
📈گزارش بهمن ماه : در ماه اسفند خدمت والدین ارسال می گردد.
📈گزارش اسفند و فروردین ماه : در اردیبهشت ماه در انرژی زا از نوع بدون ضرر ارائه می شود.
📊 گزارش آزمونهای پایان سال : در پایان امتحانات تقدیم می گردد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران