رویدادهای مدرسه

پایش مستمر: (طرح پنج کلید)


خلاصه :

ارائه طرح پنج کلید جهت یاری کردن دانش آموزان عزیز برای کسب نمره بهتر و گرفتن نمره بیست به ازای مواردی چون: ارائه به موقع دفتر برنامه ریزی،ثبت ساعات مطالعه،مشاهده والدین،روزخوانی دروس

مثلث موفقیت : گام سوم : پایش مستمر
 🔑 طرح پنج کلید:

🔑منتظر باش اما معطل نشو
🔑تحمل کن اما متوقف نشو
🔑قانع باش اما لجباز نباش
🔑 شکست بخور اما دوباره تلاش کن
🔑 صریح باش اما گستاخ نباش

برای داشتن کلیدهای موفقیت لازم است همواره خود را مورد ارزیابی قرار دهیم. پس با این طرح و دادن یک بیست آسون به ازای موارد زیر،شما را یاری می کنیم:
✔️ ارائه به موقع دفتر برنامه ریزی
✔️ ثبت دقیق ساعات مطالعه
✔️ مشاهده والدین
✔️ روزخوانی دروس
هر روز سه نمره با رعایت موارد فوق کسب کنید و با شرکت روزانه در طرح یک برگ یک خط هم دو نمره به آن بیفزایید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران