گوناگونی گیاهان


۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۲:۰۵:۳۵
۴۶

گیاهان گلدار را به دو گروه تک لپه و دو لپه تقسیم میکنند.

گیاهان به دو دسته دانه دار و بدون دانه تقسیم بندی می شوند .

مقايسه تك لپه اي ها و دو لپه اي ها:
1 – از نظر اجزاي گل:   
در تك لپه اي ها تعداد اجزاي گل مضربي از 3 است.
در دولپه اي ها تعداد اجزاي گل مضربي از 2 يا 5 است.
 2 – از نظر نحوه قرار گرفتن آوند ها در برش عرضي ساقه:
 در دولپه اي ها روي يك دايره
 در تك لپه اي ها روي چند دايره
3 – از نظر رگبرگ ها:
 در تك لپه اي ها موازي هم هستند.
  در دو لپه اي ها غير موازي اند.
4 – از نظر دانه:
در تك لپه اي ها دانه يك قسمتي
  در دولپه اي ها دانه دو قسمتيقسمت های مختلف یک گل

گلبرگ: بخش رنگین گل است و از قسمت های داخلی تر محافظت می کند.

کاسبرگ: از گلبرگ ها محافظت می کند.

مادگی: بخش ماده گیاه است.

پرچم: بخش نر گیاه است، دانه های گرده بالای آن است.

مادگی: شامل سه بخش کلاله، خامه و تخمدان است.

گرده افشانی: انتقال دانه گرده از پرچم به مادگی را گرده افشانی می گویند. گرده افشانی به وسیله باد یا جانوران (زنبورعسل، پروانه )و یا انسان ها انجام می شود.


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.