آموزش

تفریق

تفریق یک رقمی با محور

با رسم محور


خلاصه :

حل تفريق با استفاده از محور

محور یکی ابزار می باشد که دانش آموز بااستفاده از محور آن را حل می کند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران