آموزش

شناخت یکی و ده تایی

جدول ارزش مکانی

ابزار


خلاصه :

ساختن عدد دو رقمی با ابزار

ابتدا با جدول ارزش مکانی در چرتکه آشنا می شود و بعد اعداد دو رقمی می سازند و به نوبت هر دانش آموز یک عدد دو رقمی می گوید و دانش آموزان آن را با ابزار چرتکه می سازند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران