آموزش

مبحث کسر

دوره فصل سوم

کسر، کاربرد کسر، تساوی کسر، مقایسه کسر


خلاصه :

مباحث کسر با استفاده از کاربرد دوره می شود

ابتدا زمان مناسب سوال داده می شود و همه باهم آن سوال را حل می کنند و نوبت سوال بعدی می شود که سرعت هم در این روش لحاظ می شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران