آموزش

اعداد یک رقمی

شناخت اعداد

اعداد رقمی


خلاصه :

تشخیص اعداد یک رقمی و دو رقمی

ابتدا با استفاده از کارت اعداد یک عدد را برداشته و تشخیص دادند که یکی است یا دو تا و بعد دو عدد بر داشته و آن را شمردند یک و دو و به خوبی توانستند اعداد یک رقمی و دو رقمی بسازند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران