آموزش

خاصیت های ضرب

ضرب

توزیع پذیری


خلاصه :

آموزش از طریق پرسش و پاسخ

شکل ضرب پای تخته کشیده شده و دانش آموزان از روی شکل توضیح می دادند و با پرسش معلم به جواب مناسب می رسیدند

در توزیع پذیری از روی شکل به اين مطلب رسیدند که در هر دسته از دو رنگ یا دو شکل وجود دارد و در آن ضرب نسبت به جمع و تفریق می باشد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۹۰۹ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۸۸۷ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۹۰۰ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۲۱۷ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۰۹۹ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۸۹۱ ۰
نویسنده: یکتا یکتا

دختران