۵۰۸۵
۱۹

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۹ محتوا

۰ دیدگاه

۲ فیلم

۱۳۷ عکس

۵ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کینوا(خاویار گیاهی) بخش دوم
کینوا (خاویار گیاهی) بخش اول
یک گزارش خوب بنویسیم
مسابقه نقاشی اربعین
آری به برنامه ملی
۶ کاری که IQ شما را پایین می آورد
تئاتر آیینی  عاشورایی علیا مخدره
سفره ایرانی
سدره المنتهی
هر روز بهتر از روز قبلت باش!
بلند شو قهرمان، برای رویاهات تلاش کن!
همسایه بهشتی

...